Në fundin e javës së kaluar gjashte vendet e Rajonit (Shqipëria, Kosova, Bosnja, Serbia, Mali i Zi dhe Maqedonia) të përfaqësuar nga Ministrat e Ekonomisë firmosen marrëveshjen e përbashkët për investimet në Tivar të Malit të Zi në kuadër të planit të përbashkët rajonal. Marrëveshja e ndarë në tre drejtime kryesore synon krijimin e një ambienti unik për rregulloret dhe ligjet që trajtojnë investimet e huaja. Gjithashtu synohet krijimi i platforme te përbashkët online dhe një politikë marketimi të përbashkët për sektorët me vlerë të shtuar. Ja marrëveshja e plotë:

  1. Tërheqja e investitorëve

– Rritja e mundësive për hyrjen e investimeve

– Rishikimi i ligjeve dhe rregulloreve vendase për mospërputhjet. Të publikohet një listë  e konsoliduar të barrierave ligjore për hyrjen në rritjen e transparencës për të investitorët.

– Lista të përdoret për të informuar të interesuarit mbi pengesat ekzistuese për investimet në rajonin e WB6.

– Të përmirësohen politikat dhe procedurat e fillimit të një biznesi

– Zhvillimi i një portali biznesi për të ofruar dhe krahasuar informacionin mbi procedurat për krijimin dhe funksionimin e një biznesi.

– Krahasoni, rishikoni dhe harmonizoni procedurat për regjistrimin e bizneseve në nivel rajonal

– Lehtësimi dhe përshpejtimi i lejes së punës dhe procedurave të lidhura me ketë mision në nivel vendi.

 

  1. Mbrojtja e Investimeve

– Përafrimi i kornizave ligjore për investimet me praktikat ndërkombëtare dhe standardet e BE

– Ndërmerrni një hartë të detajuar dhe një rishikim të thelluar krahasues të modeleve të investimeve të WB6.

– Analizë e investimeve sipas vendeve.

– Përmirësimi i legjislacioneve vendore në përputhje me standardet e reja të parashikuara.

– Forcimi i mandatit të Grupit të Përbashkët Punues të SEEIC-CEFTA-s. Konsiderohet e nevojshme nga ekonomitë pjesëmarrëse për të mundësuar zhvillimin e një qasjeje strategjike për negocimin.

– Forcimi i mekanizmave të mbajtjes së investimeve në rajon

– Përmirësimi i mekanizmave të ngritura për ankesat investitorëve

– Forcimi i mandatit të Grupit të Përbashkët të Punës së SEEIC-CEFTA për Investime për ta themeluar atë si një platformë rajonale për shkëmbimin e përvojave në menaxhimin e ankesave dhe parandalimin e mosmarrëveshjeve për investime.

 

III. Promovimi i Investimeve

– Zhvillimi i një iniciative për promovimin e investimeve rajonale

– Krijimi i një kuadri rajonal për koordinimin dhe shkëmbimin e informacionit  midis ndërmjetësve të promovimit të investimeve në ekonomitë individuale, duke marrë parasysh mundësinë e krijimit të një njësie koordinuese

– Mbështetja dhe zhvillimi i një portali investimi rajonal mbi rregullatorët kërkesat dhe mundësitë e investimeve në të gjithë rajonin.

– Mbështetja e ndërmjetësve të promovimit të investimeve nga vendet WB6 që kontribuojnë në mënyrë efektive në iniciativën rajonale për promovimin e investimeve

– Ndërmerrni një analizë të thellë sektoriale për të identifikuar sektorët që rrisin zinxhirin e vlerës, për ti promovuar më pas.

– Fuqizimi i incentivave, dhe përmirësimi i transparencës dhe qeverisjes së tyre

– Zbatimi i standardeve nxitëse dhe parimeve që lidhen me transparencën, qeverisjen dhe parashikueshmërinë në përputhje me detyrimet që rrjedhin nga procesi i para anëtarësimit në BE (kapitulli mbi konkurrencën dhe ndihmat shtetërore)

– Përmirësimi i aksesit në informacion mbi stimujt duke publikuar inventarët e nivelit ekonomik

– Të mësohet nga shembujt e suksesit mbi metodologjitë për vlerësimin e kostos dhe përfitimit dhe nga përvojat mbi qeverisjen dhe administrimin e stimujve në kontekstin e Grupit të Përbashkët të Punës së Investimeve të SEEIC-CEFTA.

– Të ketë vlerësim sistematik të analizës kosto-përfitim në nivel ekonomie